Ania Karpowicz

flecistka // concert flutist

projekty

Hashtag Ensemble # kooperatywa muzyczna specjalizująca się w wykonawstwie muzyki współczesnej, improwizacji i edukacji artystycznej, założona i kierowana przez flecistkę Anię Karpowicz od 2013 roku.

Inicjatywę tworzą polscy muzycy młodego pokolenia: kompozytorzy, wokaliści, instrumentaliści oraz dyrygentka – związani z czołowymi instytucjami kulturalnymi, takimi jak Orkiestra Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra Radiowa, Polska Opera Królewska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Hashtag Ensemble współpracuje z kompozytorkami i kompozytorami, zamawiając nowe utwory m. in. u Jagody Szmytki, Artura Zagajewskiego, Agnieszki Stulgińskiej, Adama Porębskiego, Pawła Malinowskiego, Zygmuta Krauze, ale ma również w repertuarze dzieła klasyków muzyki XX wieku: Petera Maxwella Daviesa, Louisa Andriessena, Helmuta Lachenmanna, Georga Crumba, Gerarda Griseya, Steva Reicha i in.

Działalność Hashtag Ensemble opiera się na tworzeniu egalitarnych struktur w oparciu o wielopłaszczyznowe aktywności członków kooperatywy oraz na budowaniu programów zasadzonych na czytelnych – najczęściej pozamuzycznych – kontekstach. Ważnym elementem praktyki koncertowej zespołu jest wspieranie i prezentacja dokonań artystycznych Kobiet, co od początku istnienia zespołu znajduje swój wyraz we współpracy z młodymi Kompozytorkami i Artystkami. Tylko w roku 2018 zespół wielokrtonie wykonywał kompozycje: Jagody Szmytki, Agaty Zubel, Agnieszki Stulgińskiej, Age Veroos oraz Rebeki Saunders.

Zespół przyjmuje zaproszenia polskich i zagranicznych, takich jak POLIN Music Festival, Warszawska Jesień, Sacrum Profanum, Tallin Afekt Festival, Poznańska Wiosna Muzyczna, Musica Electronica Nova, Ogrody Muzyczne, Warszawskie Spotkania Muzyczne. Kooperatywę goszczą znakomite sale koncertowe, między innymi Solti Hall w Budapeszcie, Filharmonia Narodowa w Mińsku, Sala Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej, ale także w kluby muzyczne jak Meskalina w Poznaniu, czy Boogaloo i Skwer w Warszawie. Hashtag Ensemble wykonuje finałowe kompozycje w konkursach kompozytorskich: np. w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. T. Bairda i XV Międzynarodowym Konkursie im. T. Serockiego.

Ważną sferą działalności Hashtag Ensemble jest improwizacja, co znajduje swój wyraz w trzech kolejnych pasmach improwizacyjnych: „Visegrad Songs” (CD 2016) to reinterpretacje motywów zaczerpniętych z XIX-wiecznej muzyki klasycznej, „#WITKACY” (CD 2018) to muzyczne odczytania autoportretów fotograficznych Stanisława Ignacego Witkiewicza grane między innymi w ramach cyklu SOUNDLAB w Filharmonii im. M Karłowicza w Szczecinie, oraz najnowsze pasmo „urb<s>core” to zakmięte formy improwzacyjne do partytur fotograficznych Zbyszka Siemaszki, których tematem jest modernistyczna architektura Warszawy. Koncert „urb<s>core” zarejestrowany został dla TVP Kultura w ramach programu Scena Klasyczna, a płyta będzie miała swoją premierę w 2019 roku.

Płyty repertuarowe Hashtag Ensemble to #NetworkMusic – zapis rozwoju i poszukiwań zespołu z lat 2013-2017 (CD 2018) oraz „Trash Music” – zawierająca studium twórczości Wojciecha Błażejczyka (CD 2018). Wszystkie płyty Hashtag Ensemble ukazały się nakładem Requiem Records Opus Series.

Hashtag Ensemble angażuje się w edukację artystyczną, od 2016 roku realizuje regularny cykl edukacyjnych koncertów z muzyką współczesną w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, w ramach projektu Smykowizje. Tylko w roku 2017 grupa zagrała 34 koncerty dla ponad 1000 rodzin prezentując utwory m.in. G. Crumba, L. Andriessena, A. Schoenberga, czy K. Pendereckiego oraz wielu młodych kompozytorów polskich.

http://www.hashtag-ensemble.org
http://www.facebook.com/hashtagensemble

Hashtag Ensemble tworzą:

Ania Karpowicz – flet, piccolo, flet altowy
Adam Eljasiński – klarnet, basklarnet
Oliwier Andruszczenko – EWI, duduk, klarnet Es
Wojciech Psiuk – saksofony
Paweł Janas – akordeon, akordeon elektroniczny
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna, gitara basowa
Krzysztof Kozłowski – fortepian, syntezatory
Dariusz Przybylski – organy Hammonda
Marta Grzywacz – głos
Maciej Nerkowski – baryton
Kamil Staniczek / Kamila Wąsik-Janiak – skrzypce
Agnieszka Guz / Marta Piórkowska – skrzypce
Aleksandra Demowska-Madejska – altówka
Dominik Płociński – wiolonczela
Mateusz Loska – kontrabas
Hubert Zemler – perkusja
Lilianna Krych – dyrygentka

Hashtag Ensemble # music cooperative specializing in contemporary music, improvisation and musical education, established and managed by flutist Ania Karpowicz.

Members of the cooperative are young Polish musicians: composers, vocalists, instrumentalists and a conductor from leading cultural institutions such as Sinfonia Varsovia Orchestra, Polish Radio Orchestra, Polish Royal Opera or The Fryderyk Chopin University of Music.

Hashtag Ensemble cooperates with composers and has ordered new pieces from Jagoda Szmytka, Artur Zagajewski, Agnieszka Stulgińskia, Adam Porębski, Paweł Malinowski and Zygmut Krauze, among others. It has in its repertoire classical works of 20th century music, by Peter Maxwell Davies, Louis Andriessen, Helmut Lachenmann, Georg Crumb, Gerard Grisey, Steve Reich and others.

Hashtag Ensemble operates by creating egalitarian structures based on multi-layered activities of its members and by buliding programmes based on legible and usually non-musical contexts. An important element of the group’s concert practice is support and presentation of artistic achievements of women – since it’s beginning the group has cooperated with multiple female composers and artists. Only in 2018 the ensemble performed the works of Jagoda Szmytka, Agata Zubel, Agnieszka Stulgińska, Age Veroos and Rebecca Saunders.

The group has performed at numerous festivals, such as POLIN Music Festival, Warsaw Autumn, Sacrum Profanum (Cracow), Tallin Afekt Festival, Poznańska Wiosna Muzyczna (Poznan Music Spring), Musica Electronica Nova (Wroclaw), Musical Gardens Festival (Warsaw), Warsaw Music Encounters. The cooperative has been hosted by prominent concert halls, such as Solti Hall in Budapest, National Philharmony in Minsk, Sala Laboratorium at the Centre for Contemporary Art in Warsaw, but also music clubs such as Meskalina in Poznan or Boogaloo and Skwer in Warsaw. Hashtag Ensemble performs finalists’ compositions at composers’ competitions, e.g. at the Baird Composers’ Competition and 15th International Serocki Competition.

One of important areas of the group’s activity is improvisation, which has produced three improvisational threads so far. „Visegrad Songs” (CD 2016) is a reinterpretation of motives taken from 19th century classical music, „#WITKACY” (CD 2018) presents a musical re-reading of photographic autportraits by Stanisław Ignacy Witkiewicz, performed during the SOUNDLAB project in the M. Karłowicz Philharmony in Szczecin (among other performances), and the newest thread „urb<s>core”, consists of closed improvisational forms inspired by photographic scores by Zbyszek Siemaszko, revolving aroung the theme of Warsaw’s modernist architecture. „urb<s>core” concert has been recorded for TVP Kulturawithin the Scena Klasyczna (Classic Scene) programme and the album will premiere in 2019.

Hashtag Ensemble has produced two repertoir albums: #NetworkMusic (2018), which traces the group’s artistic explorations and development in years 2013-2017, and „Trash Music” (2018), which presents a study on the works of Wojciech Błażejczyk. All Hashtag Ensemble albums have been have been published with Requiem Records Opus Series.

Hashtag Ensemble is engaged in musical education as well. Since 2016 it has been performing educational concerts of contemporary music at the Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art in Warsaw, within the Smykowizje project. Only in 2017 the group has played 34 concerts for more than 1000 families, presenting the works of Crumb, Andriessen, Schoenberg, Penderecki and many young Polish composers.

Hashtag Ensemble cooperates with other new music groups in Poland and Europe (Spółdzielnia Muzyczna, Ensemble Musikfabrik) and supports partnership builiding within the contemporary music environments – both musical and institutional.

___________________________________

WarszeMuzik :: festiwal muzyki kameralnej w przestrzeni publicznej Warszawy, polegający na realizacji mikro-koncertów w wybranych ocalałych przedwojennych podwórkach na obszarze getta warszawskiego. W programie koncertów miejsce znajdują zapomniane utwory kompozytorów polskich pochodzenia żydowskiego, tworzących w okresie 20-lecia międzywojennego i związanych z Warszawą: Mieczysława Wajnberga, Aleksandra Tansmana, Tadeusza Kasserna, Romana Palestra, Szymona Laksa i in.

Obszar byłego getta, znajdujący się w ścisłym centrum współczesnej Warszawy, jest krzyczącym znakiem, materialną i kulturalną wyrwą w środku miasta. Znak ten dla wielu Warszawian pozostaje wyparty lub zapomniany. Rozpadające się żydowskie kamienice ustępują miejsca biurowcom warszawskiego „city”, ślady dawnej Warszawy znikają wraz z rozwojem nowoczesnej metropolii.

Koncerty WarszeMuzik są muzycznymi interwencjami w przestrzeń publiczną miasta, gestami pamięci, ale także lokalnymi świętami kamienic, podczas których mieszkańcy mogą nawiązać lub umocnić wzajemne relacje. Odbiorcy koncertów mieszkający w nielicznych ostańcach getta, a także w ich sąsiedztwie, mogą odczytać swoją codzienną przestrzeń jako znak i określić siebie w tej przestrzeni.

Kuratorami cyklu są Ania Karpowicz i Marek Bracha.

W 2017 roku artyści zagrali 7 recitali WarszeMuzik w podwórkach wolskich kamienic oraz recital specjalny w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w ramach akcji „Łąka Leśmiana”. W 2018 odbyły się 4 koncerty festiwalowe, a repertuar poszerzył się o twórczość kompozytorów XX wieku żydowskiego pochodzenia (m.in. Aaron Copland) oraz młodych kompozytorów izraelskich (Aviya Kopelman). W styczniu 2019 roku z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga Ania Karpowicz i Marek Bracha dokonali prawykonania Koncertu Podwójnego na motywach Symfonii 21. “Kaddish” Mieczysława Wajnberga, który artystom dedykował młody kompozytor Mikołaj Majkusiak.

http://www.facebook.com/warszemuzik

WarszeMuzik :: chamber music festival in the public spaces of Warsaw. It consists in micro-concerts in surviving tenement buildings of the Warsaw Ghetto. The programme includes forgotten pieces by pre-war Jewish composers living in working in Warsaw: Władysław Szpilman, Mieczysław Wajnberg, Aleksander Tansman, Tadeusz Kasserna, Roman Palester, Szymon Laks and others.

The area of former ghetto, located in the center of contemporary Warsaw, is a material and cultural gap and a sign which for many inhabitants remains illegible, its meaning forgotten or repressed. Neglected Jewish buildings are being replaced by new office buildings of the Warsaw „City” and the traces of old Warsaw are disappearing with each new development.

WarszeMuzik are musical interventions in the public space of the city, gestures of remembrance, but also a time of local festivity that allows for establishing or strenghtening the ties among inhabitants. The public that lives in the few ghetto buildings that have survived the war are invited read their everyday surroundings in a new way and find new meanings in them.

The festival is curated by Ania Karpowicz and Marek Bracha. In 2017 they performed 7 WarszeMusik recitals in the courtyards of surviving ghetto buildings and a special recital at the Museum of the History of Polish Jews POLIN. In 2018 there were 4 festival concerts and the repertoire was expanded to include the works of 20th century Jewish composers (Aaron Copland) and young Israeli composers (Aviya Kopelman). In January 2019, with the Symphonic Orchestra of Oskar Kolberg Świętokrzyska Philharmony, Karpowicz and Bracha performed world premiere of the Double Concert dedicated to them by the composer Mikołaj Majkusiak and based on Mieczysław Wajnberg’s 21st Symphony „Kaddish”.

___________________________________

Misją In:te:gro jest przywracanie do życia koncertowego wartościowej literatury muzycznej epok minionych, w tym zapomnianych dzieł m.in. Ludwika van Beethovena, Maxa Regera, czy Jana van Glise. Zespół intensywnie pracuje z polskimi kompozytorami poszerzając repertuar o liczne dedykacje reprezentujące zróżnicowaną estetykę (Mikołaj Górecki, Zofia Dowgiałło, Wojciech Błażejczyk, Adam Porębski i in.). Wyłączenie z repertuaru aranżacji i opracowań pozwala In:te:gro na pracę z wyjątkowym materiałem muzycznym.

Zespół w 2011 roku założyły skrzypaczka Agnieszka Guz i altowiolistka Aleksandra Demowska-Madejska. Jako duet występowały m.in na sesji Musica Moderna w Łodzi, w Austriackim Forum Kultury i podczas koncertów Koła Solistów i Kameralistów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

Od 2012 roku do współpracy w In:te:gro dołączyła flecistka – Ania Karpowicz. In:te:gro jako trio ma za sobą występy m.in. na V Festiwalu im. Jerzego Waldorffa w Radziejowicach, XIII Festiwalu Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu, Letnich Koncertach na Grochowskiej i 65. edycji festiwalu Musica Moderna w Łodzi.

Trio prezentowało muzykę polską podczas festiwalu Nowe Fale w Gdańsku (2017), koncertu Rezonant Czerwieni w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego (2016) w ramach autorskiego cyklu koncertowego Ani Karpowicz „Lokal Na Poważnie” (2013) oraz podczas koncertu monograficznego kompozytora Ignacego Zalewskiego w ramach jego rezydentury przy Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus (2014).

http://www.facebook.com/triointegro

___________________________________

Fl:Ar-Art jest wspólnym projektem flecistki Ani Karpowicz oraz harfistki i kompozytorki Zofii Dowgiałło, nakierowanym na wykonawstwo muzyki nowej, realizowanym od 2011 roku.

Artystki łączy pasja do poszukiwania nowych technik instrumentalnych i nadawania odkrytym przez siebie brzmieniom artystycznego kształtu. Fl:Ar-Art ma w repertuarze utwory klasyków XX wieku (m.in. Toru Takemitsu, Kaiji Saariaho). Projekt stał się także inspiracją do powstania nowych utworów na flet i harfę, między innymi kompozycji Macieja Jabłońskiego i Wojciecha Ziemowita Zycha.

Współpraca Ani Karpowicz i Zofii Dowgiałło zaowocowała szeregiem utworów z koncertującym udziałem fletu:

  • Rrrrry-ba na flet i harfę (2011), prawykonanie: Lokal Na Poważnie, koncert „Akustyka Wisły”
  • Spektr-ar na harfę i flet amplifikowane, live electronics i projekcję wideo (2013), prawykonanie: Lokal Na Poważnie, koncert „Hangkolektiv”
  • Rezontant Czerwieni na flet, skrzypce i altówkę (2016), prawykonanie: Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego
  • MIKTAM na flet, zespół Kwartludium i live electronics (2017), prawykonanie: Festiwal AudioArt, Kraków

http://culture.pl/pl/tworca/zofia-dowgiallo